Windows Clean

גלריה

מטרת ההשתלמות

להדגיש את הסכנות של העובדים בגובהלתקן את הטעויות בצורת

העבודה הנוכחית ולפרטאת הדרכים לעבודה בטוחה בגובה.

כל ההדרכות בטיחות מתבצעות על ידי מדריךעבודה בגובה שהוסמך

על ידי משרד התמ"ת

בסיום הקורס

מנפיקה החברה לכל עובד אישור הסמכה לעבודה בגובה

כללי המעיד כי העובד עבר הכשרה בתחום של ביצוע עבודות בגובה,

סיים בהצלחה את קורס העבודה בגובהוהוא רשאי לעסוק בעבודה

בגבהים. אחת לשנתיים נדרשכל עובד לעבור קורס רענון כתנאי

לחידוש האישור לעבודה בגובה.